Rit 15 van 2017 op dinsdag 7 maart over 33 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Oudwoude - Westergeest - Driezum - W‚ltersw‚ld - Damw‚ld - De Falom - De Westereen - Kollumerzwaag - Veenklooster - Kollum