Rit 11 van 2017 op dinsdag 28 februari over 50 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Veenklooster - Kollumerzwaag - De Westereen - Feanwâlden - Burdaard - Sibrandahűs - Dokkum - Westergeest - Oudwoude - Kollum