Rit 114 van 2016 op zondag 14 augustus over 191 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Oudwoude - langs Triemen - Broeksterw‚ld - Readtsjerk - MŻnein - langs Oentsjerk - Gytsjerk - Miedum - Lekkum - Leeuwarden - Marsum - Dronryp - Baaium - Winsum - Spannum - Wommels - Easterein - Hidaard* - Hartwerd* - Burgwerd* - Hichtum* - Bolsward - Longerhouw* - Schraard* - Wons* - Cornwerd* - Makkum* - Exmorra* - Allingawier* - Idsegahuizum* - Piaam* - Gaast* - Ferwoude* - Parrega - Hieslum* - Dedgum* - Blauwhuis* - Westhem* - Nijezijl - (langs) IJlst - Oosthem* - Folsgare* - Tjalhuizum* - Ysbrechtum* - LoŽnga* - GoŽnga* - Gauw* - Sibrandabuorren* - Tersoal* - Poppenwier - Raerd - Reduzum - Eagum - langs Wergea en Goutum - Leeuwarden - Lytse Geast - Tytsjerk - langs Hurdegaryp, Burgum, Noardburgum en Twijzelerheide - Kollumerzwaag (Zandbulten) - Veenklooster - Kollum

* telt mee voor mijn uitdaging 'alle dorpen en steden van Frysl‚n, Groningen en Drenthe befietsen in vier maanden tijd'