Rit 110 van 2016 op vrijdag 5 augustus over 187 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Augsbuurt - Augustinusga - (langs) Harkema - Drachten - Kortehemmen - Boornbergum - Nij Beets* - Tijnje* - Gersloot* - Tjalleberd* - Luinjeberd* - Terband* - Heerenveen - Nijehaske* - Oudehaske* - Haskerhorne* - Ouwsterhaule* - Ouwster-Nijega* - Oldeouwer* - Scharsterbrug* - Sint Nicolaasga* - Doniaga* - Follega* - Eesterga* - Lemmer* - Sondel* - Ruigahuizen* - Balk - Harich* - Ypecolsga* - Woudsend* - Smallebrugge* - Hommerts - Jutrijp* - Sneek - Uitwelllingerga* - Oppenhuizen* - Sneek - Offingawier* - Abbenwier - Jirnsum - Grou - (langs) Warten - (langs) Garyp - Sumar - Eastermar - Skűlenboarch - Kootstertille - Twijzel - Kollum

* telt mee voor mijn uitdaging 'alle dorpen en steden van Fryslân, Groningen en Drenthe befietsen in vier maanden tijd'