Rit 93 van 2016 op zondag 26 juni over 160 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Augsbuurt - langs Buitenpost - Kootstertille - SkŻlenboarch - Eastermar - De Tike* - Garyp - Warten - Wergea - Warstiens* - Wergea - richting Grou - Idaerd* - Reduzum - Raerd* - Easterwierrum* - Mantgum* - Baard* - Winsum* - Spannum* - Wjelsryp* - Baaium* - Dronryp* - Zweins* - Franeker - Schalsum* - Peins* - Slappeterp* - Skingen* - Peins - Slappeterp - Menaam* - Bitgummole - Stiens* - Britsum* - Koarnjum* - Jelsum* - Leeuwarden - Lekkum - Miedum - Gytsjerk - MŻnein - Readtsjerk - Broeksterw‚ld - De Falom - De Westereen - Kollumerzwaag - Veenklooster - Kollum

* telt mee voor mijn uitdaging 'alle dorpen en steden van Frysl‚n, Groningen en Drenthe befietsen in vier maanden tijd'