Rit 90 van 2016 op woensdag 22 juni over 257 km
Beschrijving reisweg ('Twaalfstedentocht', gebaseerd op de Elfstedentocht op de schaats): Kollum - langs de Trekvaart - Dokkum (langs het 'keerpunt') - Sibrandahűs* - Burdaard - langs de Dokkumer Ie tot Bartlehiem - Aldtsjerk - Oentsjerk - Gytsjerk - over Elfstedenmonument-tegeltjesbrug - Miedum - Lekkum - Leeuwarden-Blitsaerd: over de Bonkevaart nabij de Elfsteden-finishlocatie - Leeuwarden-centrum: langs de oude finishlocatie (Noorderstadsgracht) - Leeuwarden-west: langs de startlocatie (WTC, Alvestedeplein) - langs De Swette / Snekertrekvaart - Boazum* - Scharnegoutum* - Sneek* - IJlst* - Nijezijl - langs Heeg - Hommerts* - Koufurderrige* - langs Woudsend - Spannenburg - Tjerkgaast* - Sloten* - Wijckel* - Balk* - langs Oudega - Kolderwolde* - Hemelum* - Warns* - Stavoren* - Molkwerum* - Hindeloopen* - Workum* - Parrega* - Tjerkwerd* - Bolsward* - Schettens* - Witmarsum* - Kimswerd* - Harlingen* - Wijnaldum* - Franeker* - Dongjum* - Boer* - Ried* - Berltsum - Vrouwenparochie* - Alde Leie* - Feinsum* - Bartlehiem (over het bekende bruggetje) - Tergręft - langs de Dokkumer Ie naar Burdaard en Dokkum - langs het Dokkumer Grutdjip tot nabij Ee - Aldwâldmersyl - Kollumer Aldsyl - Kollum

* telt mee voor mijn uitdaging 'alle dorpen en steden van Fryslân, Groningen en Drenthe befietsen in vier maanden tijd'