Rit 23 van 2016 op woensdag 10 februari over 55 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Oudwoude - Westergeest - Driezum - W‚ltersw‚ld - Damw‚ld - Rinsumageast - SibrandahŻs - Jannum - Reitsum - Lichtaard - Waaxens - Brantgum - Hantum - Hantumeruitburen - Metslawier - Ee - Kollum