Rit 51 van 2015 op zaterdag 28 november over 26 km
Beschrijving reisweg: Kollum - Oudwoude - Westergeest - Driezum - W‚ltersw‚ld - Damw‚ld - De Westereen - Kollumerzwaag - Veenklooster - Kollum